پیامهای روزانه 22/02/2024

تمام شکستهای اخیر #اوکراین و خیانت های #غرب در عدم حمایت از آن باوجود اشک تمساح در رسانه ها، در برنامه سال گذشته اینجانب با موضوع : پیش بینی سناریوهای سیاسی کانونهای قدرت در سال۲۰۲۴ ، مو به مو پیش بینی شده است! این برنامه در یوتیوب من هنوز موجودست!

images.jpg

Hello World!