پیامهای روزانه 22/02/2024

در جامعه بشدت فاسد #ایران ، قشر #انقلابی که پاکترین بخش جامعه است؛ شامل #عشایر ، #نظامیان و #طبقه_کارگر است، امیدی به #ثروتمندان فاسد و #طبقه_متوسط شل و ول و پیشی باز و هاپو لیس ایران برای #انقلاب_ایرانی نداشته باشید!

\images.jpg

Hello World!