پیامهای روزانه 23/02/2024

#مهران_مدیری یک تفاله اطلاعاتی است، وظیفه او پرورش مزخرف ترین و بدرد نخور ترین ویژگیهای انسانی و گسترش لودگی است تا انسانها و بویژه #طبقه_متوسط شل و ول و مشنگ را از جدیت ساقط کند و در خواب ابدی نگه دارد تا #اربابان_ابراهیمی اش ایران را مطابق طرح #کمربند_سبز #صهیونیستی برژینسکی چپاول کنند!

images.jpg

Hello World!