پیامهای روزانه 23/02/2024

از نظر #فلسفه_سیاسی #اقوام مهاجم و مهاجر به #ایران ،#اصالت_وجودی دارند نه #اصالت_ماهوی یعنی #حقوق_شهروندی دارند نه #حقوق_سیاسی قومی چون مالک و موسس ایران و جزء #اقوام_ایرانی حساب نمیشوند!قابل توجه کسانی که خود را #مغول و #عرب تبار و #سید میدانند!

images.jpg

Hello World!