پیامهای روزانه 24/02/2024

جشنی به ظاهر برای ارج گذاری به #تمدن_ایرانی انجام میشود اما، در آن دو سم ریخته میشود؛ ۱) تمدن ۷۷۰۰ ساله ایرانی به ۲۵۰۰ سال فروکاسته میشود، ۲) تاریخ رهایی یهودیان از بردگی در بابل سرآغاز تاریخ #ایران میشود !!! خود بگویید هدف اصلی آنرا!؟!

images.jpg

Hello World!