پیامهای روزانه 24/02/2024

#پهلوی دوم خلاف پدرش #میهن_پرست نبود بلکه ماسک #میهن_پرستی زده بود تا طرح #کمربند_سبز برژینسکی را با ساختن هزاران مسجد و مدرسه #اسلامی و کادر سازی برای #انقلاب_اسلامی به پیش ببرد و آخرهم بدستور #اربابان_ابراهیمی اش بدون مقاومت کشور را رها کرد و رفت!

images.jpg

Hello World!