پیامهای روزانه 24/02/2024

مسخره است که چند #سید و #غاصب_ابراهیمی که خود #هویت_ایرانی ندارند و میلیونها #عرب عراقی وارد #ایران کرده اند؛ میگویند #اخراج_افغانها مطالبه ملی است!!! خیر! #افغان ها #هویت_ایرانی دارند و از شما تخم حرام تازی ها ایرانی ترند،اخراج شما #مطالبه_ملی است!

images.jpg

Hello World!