پیامهای روزانه 28/02/2024

#هندوایرانی_و_اروپایی بودن تنها به معنی سخن گفتن به زبانهای این خانواده زبانی نیست، بلکه داشتن #ارزش های این تمدن، #روابط_اجتماعی و #نهاد های این تمدن است! برای مثال #ترکیه در زمان آتاتورک وارد این تمدن شد، حال آنکه زبانش از خانواده دیگری است!

images.jpg

Hello World!