پیامهای روزانه 29/02/2024

شرکت در نمایش #انتخابات #جاعش : مشارکت در جنایات #غاصبان_ابراهیمی راه رهایی تنها #انقلاب_ایرانی است!

images.jpg

Hello World!