پیامهای روزانه 29/02/2024

ماهیت #اسلام در #ترکیه با ماهیت آن در #ایران متفاوت است. #ترک های ترکیه با اختیار #مسلمان شدند، چون پیش از آن فرهنگی نداشتند، اما ایرانیان را اعراب با زور شمشیر و جنایت مسلمان کردند و بیشترین جنگ ها را #بابک_خرمدین در #آذربایجان با مسلمانان کرد!

images.jpg

Hello World!