پیامهای روزانه 02/03/2024

فرهنگ غلط #تشیع که برپایه #تقلید است، عادت اندیشیدن را از اکثریت مردم و نخبگان #ایران گرفته و انها را تبدیل به طوطیانی کرده است که براحتی جوگیر رسانه ها میشوند و توانایی تشخیص دوست و دشمن خود را ندارند و تازه با تکبر بسیار خود را عاقل نیز میدانند!

Hello World!