پیامهای روزانه 02/03/2024

از نظر #جامعه_شناسی ، میان مذهبی بودن و #ضریب_هوشی پایین رابطه مستقیم وجود دارد، بگونه ای که هرچه فرد ضریب هوشی پایین تری دارد مذهبی ترست! برای آینده #ایران نیاز نیست که به جنگ #مذهب بروید، ضریب هوشی متوسط تراژیک را که ۸۴ است تا ۱۰۰ افزایش دهید مذهب خودش حل میشود! اما تا هنگامی که احمق در جامعه هست، مذهب هم باقی میماند!

images.jpg

Hello World!