پیامهای روزانه 03/03/2024

بزرگترین خطری که برای #میهن_پرستی وجود دارد، #میهن_پرستی_دروغین ، فیک و تقلبی است، یعنی با ماسک #پاتریوتیسم ، #خیانت به کشور کردن! نمونه آن در #روسیه رژیم #پوتین و در #ایران ، #محمدرضا_شاه و #شاهزاده #پهلوی است!

images.jpg

Hello World!