پیامهای روزانه 03/03/2024

#روبنای_خبری آن تفسیرهای غلط #افراد_سیستمی در #رسانه ها برای پنهان نگهداشتن ماهیت اصلی رویدادها یا #زیربنای_خبری است. مثلا اشغال شرق #اوکراین بدست #روسیه هیچگاه برسمیت شناخته نخواهد شد، اما زمینهای خالی آن بوسیله #اسرائیل برای تشکیل #خزر خریداری شده!

images.jpg

Hello World!