پیامهای روزانه 03/03/2024

دلیر #میهن_پرست ، آلکسی #ناوالنی است که باوجود آنکه چندبار ترور شد و میدانست کشته خواهد شد، اما به #روسیه برگشت و پس از سه سال شکنجه با خونش بر شمشیر #پوتین پیروز شد! نه #شاه بزدلی که با داشتن همه امکانات برای حفظ کشور، اما با #خیانت فرار کرد!

images.jpg

Hello World!