پیامهای روزانه 04/03/2024

چرا دین #زرتشت در #ایران دوره #ساسانی به نابودی کشیده شد؟ برای اینکه اولا اندیشه #خردورزی زرتشت برای عوام که با احساس کار می کنند غیر قابل درک بود، دوما تعریفش از #خرد غلط و تاکیید نابخردانه اش بر تنها نیکی کردن،و نادیده گرفتن قدرت بدی، باعث ضعفش شد!

images.jpg

Hello World!