پیامهای روزانه 04/03/2024

#آذربایجان ( #آتورپاتگان) زادگاه #زرتشت و محل بزرگترین آتشکده #ایران یا #آتشکده_آذرگشسب بوده که شاهان در آن تاجگذاری میکردند، این سرزمین بدون شک مقدس ترین سرزمین ایران بویژه در دوران #ساسانیان بوده است.اینجانب ۱۵ سال پیش فیلم مستندی درباره آن ساختم!

images.jpg

Hello World!