پیامهای روزانه 04/03/2024

#واتیکان ، کهنترین #کانون_قدرت #سیاسی در جهان که تا امروز نفوذ گسترده ای دارد؛ماهیتی دوگانه با زیربنای #میترائیسم و روبنای #ادیان_ابراهیمی دارد.هرقدر آیین #کاتولیک از #یهودی_مسیحی ها دورشود و به میترائیست ها نزدیکتر، #ایران به آزادی نزدیکترشده است!

images-1.jpg

Hello World!