پیامهای روزانه 12/03/2024

مطابق قانون اساسی #مشروطه ، #پادشاه #ایران باید، #ایرانی_تبار باشد، #محمدرضاشاه #پهلوی متاسفانه از تنها همسر ایرانیش ، ثریا اسفندیاری، صاحب فرزند نشد، و سلسله پهلوی مطابق قانون پایان یافت! فرزندان او از همسران عرب تبارش یعنی فوزیه و سیده فرح هستند!

images.jpg

Hello World!