پیامهای روزانه 15/03/2024

مشکل #ایران تنها این نیست که اکثر #روشنفکران و #اپوزیسیون اش هم مانند #جاعش احمق اند، مشکل این است که این احمقها با اعتماد به نفس خود را عقل کل نیز میدانند، این یعنی #جهل_مرکب ای که باعث دست و پا زدن در #دورباطل ابدی میشود!

images.jpg

Hello World!