پیامهای روزانه 17/03/2024

کسی که طرفدار #قانون_اساسی عقب افتاده و مذهبی #مشروطه است از نظر آنتروپولوژیک زیستی ضریب هوشی زیر ۷۰ دارد، چنین فرد #مشروطه_خواه ای اگر وابسته و مزدور سیستم نباشد، یک صغیر ذهنی است و بخاطر صغارتش نیاز به ولی دارد!

images.jpg

Hello World!