پیامهای روزانه 17/03/2024

هیچ #قانون_اساسی کاملتر و علمی تر از #قانون_اساسی_شاهنشاهی_گزینشی یا #پادشاهی_انتخابی و دوره ای که درواقع نوعی از #جمهوری_ایرانی است نوشته نشده است! نادیده گرفتن چنین شاهکار علمی، خیانت به آینده #ایران است!

images.jpg

Hello World!