پیامهای روزانه 26/03/2024

۳۷۹۲ امین زادروز اندیشمند نیک اندیش #آریایی ، نیک گفتار #ایرانی و نیک کردار #آریانا یی ، پیام آور خرد نیک و راه راستی و #اشا و شرافت و اصالت انسانی ، #زرتشت بزرگ این ستاره درخشان و نورانی و فیلسوف استاد #افلاطون و بنیانگذار روش دیالکتیک فلسفی در جهان را به روان پاکش در جهان مینویی و به وارثان شرافت آریایی در #ایران_زمین بزرگ از آریانا تا ایران و از دریای #پارس تا #آتورپاتگان شادباش و ۳۷۶۲ امین روز آغاز پیام آوریش در ۳۰ سالگی که سال نو زرتشتی است را خجسته باد میگویم. به امید روزی که بزرگترین آتشکده اش، آتشکده آذرگشسب در آتورپاتگان دوباره به اخگر آتش جاویدان و فروزان آراسته شود! ایدون باد ایدون ترگ باد!

images.jpg

Hello World!