پیامهای روزانه 19/04/2024

#نظامیان #ایرانی باید شرایط ناگوار #جنگ تحمیلی #اسرائیل علیه #ایران را به برگ برنده برای #کودتا و برکناری آخوندها و #آنوسی های نفوذی و پاکسازی ابراهیمیت از عرصه سیاست و زندگی اجتماعی #ایران کنند.اگر چنین فرصتی از دست رود، #جنگ_اتمی و #تجزیه حتمی است!

images.jpg

Hello World!