پیامهای روزانه 27/04/2024

#روشنفکر #ایرانی معاصر احمقی است بدون فکر مانند پدرانش!همانگونه که پدران احمقش رساله مراجع تقلید را بدون تفکر طوطی وار تکرار میکردند،حالا این احمق مدرن ایسم های غربی را که خود غربی ها زیاد جدی نمی گیرند مانند رساله مراجع تقلیدش طوطی وار تکرار میکند!

images.jpg

Hello World!