پیامهای روزانه 28/04/2024

پادشاهان پایانی دو دودمان #پادشاهی در #ایران با اشتباه های فراوان و شکستشان در جنگ و سیاست در برابر دشمنان ایران، باعث تغییر مسیر تمدنی و هویتی ایران و فاجعه استراتژیک شدند؛ ۱) یزدگرد #ساسانی با شکستش در قادسیه ۲) محمدرضا #پهلوی با فرارش در وسط شورش!

images.jpg

Hello World!