پیامهای روزانه 21/05/2024

در #آمریکا دو جریان درباره ایران وجود دارد، یکی خواهان گسترش جنگ #ایران و #اسرائیل و نابودی فوری و کامل ایرانست که لابی اسرائیل از آن حمایت میکند،دومی خواهان حفظ ایران است.جریان دوم که متوجه قصد اصلی #رئیسی #آنوسی در همکاری با اسرائیل شد، او را کشت!

images.jpg

Hello World!