پیامهای روزانه /10/02/2024

سرزمینهایی سرشار از نفت و استراتژیکی که #شاه به اعراب داد از کوچک به بزرگ؛ جزیره #زردکوه ، جزیره #آریانا ، سرزمین #کومزر ، #بحرین و همچنین تحویل #پادشاهی ۷۷۰۰ ساله کیان به عرب زاده #سید جلال الدین تهرانی و نصب او به ریاست سلطنت ایران !!

images-1.jpg

Hello World!