مساله ایران؛ تقابل سنت با مدرنیته یا تقابل ابراهیمیت با ایرانیت؟ دکترجلدی ، دکترهازلی/ Nov 5, 2023

بیش از یکسده است که اندیشمندان سطحی ایرانی گمان می کنند که مساله #ایران از انقلاب مشروطه تا کنون برخورد #سنت با #مدرنیته است. البته برخی از این افراد واقعا ابله نیستند اما چون وابسته به سیستم جهانی و #نظم_نوین_جهانی هستند، دستور تحمیق مردم با تحلیل و آنالیز سطحی را دارند. در این برنامه سعی شده است آنالیزی بسیار ژرف از مساله اصلی #جامعه ، #فرهنگ و #سیاست ایران داده شود و با سنجش ۲۲ ارزش بنیادین #ابرتمدن_هندوایرانی_و_اروپایی با ارزش های تحمیلی و اجباری #شبه_تمدن_ابراهیمی این حقیقت آشکارا گفته شود که تقابل و تضاد اصلی در جامعه ایرانی و کشورها و سرزمینهای #تمدن_ایرانی ، تقابل #ابراهیمیت با #ایرانیت است و این #ارزشهای_ابراهیمی هستند که در تقابل با مدرنیته اند و نه #ارزشهای_ایرانی که در راستای ارزش های مدرن اند. برای همین برپایه #مانیفست_اندیشکده_ایرانزمین تنها و تنها راه رشد و گسترش #ایرانزمین، #انقلاب_ایرانی ( نه #انقلاب_ملی انحرافی) برای #تغییر_جهت_تمدنی از شبه تمدن #غاصب_ابراهیمی به ابر تمدن هندوایرانی و اروپایی است. این برنامه مهم را ببینید و به اشتراک گسترده بگذارید. در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد، بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید.

Hello World!