ایران تا 25 سال در استعمار و سلطه چین خواهد بود

Hello World!