پیامهای روزانه; 06/09/2022

در دوران #ترانس_اومانیسم برای خلاص شدن از دست بشر تنها به ویروس و جنگ و قحطی و هرج و مرج و … اکتفا نمی کنند! بلکه اسباب #خودکشی را هم در دسترس این بشر بی ارزش شده قرار می دهند تا با کشتن خودش به #کانونهای_قدرت خدمت کند تا جهان را تنهایی بالا بکشند!

1-1.jpg

Hello World!