پیامهای روزانه; 18/09/2022

اجلاس #فراماسونری جهانی به رهبری #پاپ در #قزاقستان برای حل کردن همه ادیان در #دین_ابراهیمی و #یهودی_مسیحی #واتیکان بود که در آن نمایندگان لژ فراماسونری #سید #جمال_الدین_اسدآبادی در تهران و #حوزه_علمیه #قم هم حاضر بودند. همچنین حمایت از #پان_ترکیسم و نابودی فرهنگ #هندوایرانی از اهداف این اجلاس بود.

2-5.jpg

Hello World!