پیامهای روزانه 24/02/2024

دستگیری و تبعید اجباری #رضاشاه از #ایران اشغال شده بوسیله متفقین را نمی توان با فرار های اختیاری و بدون مقاومت #محمدرضاشاه در سالهای ۳۲ و ۵۷ بدون آنکه ایران اشغال نظامی شده باشد مقایسه کرد! اولی اجباری و اجتناب ناپذیر و دومی #خیانت است!

images.jpg

Hello World!